Segona campanya de recuperació (2020)

El projecte de sa bastida

La fortificació de l'antiguitat tardana de Sa Bastida és un projecte científic i de recuperació i difusió patrimonial engegat al 2018. A la pàgina Alaró, poble de castells hem publicat la introducció al projecte i les primeres passes dutes a terme entre 2018 i començaments del 2020.

Durant la segona campanya del 2020, s'ha donat continuïtat als processos de neteja i exploració del jaciment.

Eixerma i tala

Es va continuar recuperant el camí d'accés i el Sector 1 del jaciment, eixermant i talant la vegetació que degradava les estructures del conjunt 2 i recuperant la visibilitat del mur oest.

A continuació, s'eixermà el camí d'accés cap al cim de La Mola que arriba fins al sector 4 i s'eliminaren els pins que causaven gran dany a les murades des Picó Gros i del gran dipòsit hidràulic del sector 4.

Topografia

Per primera vegada, es va superar els croquis aproximats de les murades i dipòsits i es va alçar una planimetria amb un GPS diferencial i l'Estació Total.

A més, s'efectuà una nova còpia 3D del mur oest del sector 1 que s'ajuntarà amb les còpies virtuals efectuades al 2019.