La fortificació de sa Bastida a l'antiguitat tardana (Segles IV - VII d.C.)

Autors: Gabriel A. Llodrà Pizà
Fotografia de la portada: Gabriel A. llodrà Pizà
Pàgines: 20
Any de publicació: 2019


El sotstïtol de la publicació -una introducció històrica i arqueològica- ja ens assenyala l’objectiu d’aquest fulletó. Es vol que els alaroners descobreixen el context històric i les primeres dades aportades per les prospeccions arqueològiques desenvolupades en el jaciment tardorromà de sa Bastida. S’imprimí el 2019.