Els estims d’Alaró de 1693

Autors: Lluís Cuerva Pizá
Pròleg: Joan Riera
Fotografies: No n'hi ha
Pàgines: 44
Any de publicació: 2011


Segona entrega de la Col.lecció Plaguetes Al Rum. Els estims o cadastres són l’avaluació global de béns per foc, detallada tant per bens mobles com per béns immobles, tant urbans com rurals. Lluís Cuerva analitza amb aquestes dades l’estructura de la propietat i la demografia d’Alaró. Es publicà el 2011.